Rescriptie op te bovenstaende Missive.

Edele, Erentfeste, Wijse, vermogende Heeren.

    Mijn Heeren. Op uwer E.W. schrijven van den een-en-twintighsten deser, den ses-en-twintighsten volghende ontfangen, omme te hebben kennisse ende onderrichtinghe van t ghebruyck in Kennemer-landt, nopende de voldoeninge van t Recht van de doode handt van den neder-gheslaghen, sal dienen, dat van oudts ende jeghenwoordigh, op de beschouwinghe van het doode lichaem, by de naeste Vrienden des selfs, van oft voor de doode handt werde betaelt thien Kennemer ponden, bedraghende tot derthien ponden van veertigh grooten Vlaems, ofte stipulatie daer vooren ghedaen, sonder op het simpel Recht aen te laten komen, ten aensien dat t self de naest eenighe Jaren, zedert de Troubles, sommighe gesocht hebben questieus te maken, ende dit al vooren het lichaem hen-luyden mach volghen, daer toe dat het oock bekommert werdt. Dies soo belooft weder den Bailliu, den Perpetrant te Recht te eysschen, te vervolghen, ende ballinghs landts te legghen; ende hebbe my laten onderrechten, dat den Bailliu daer over plach te nemen de toe-segginghe van t doode lichaem, by afhoudinghe van sijn doode handt. Welcke toe-segginghe als te seer barbaer wesende, schijnt allenckskens verandert te zijn, ende dat de toe-segginghe ghenomen werdt van de naeste Vrienden, die den Perpetrant noemen, ende Recht versoecken op de beschouwinghe, welcke thien pondt op de Vrienden soen onder de doodt-schuldt ghestelt, by oft van weghen den Hantdadighen, ghemeenlijck gherembourseert ende vergoedet worden. Ende midts dien soo ghebeurt wel (doch seer selden) dat ick om der onnooselheydt ende onvermoghentheydt van de supplicerende Vrienden, t voorsz Recht in wachte, ende vervordere van den Perpetrant, als tot de doode ende klaghende handt staende, ende t sijnder laste (onder beter ghevoelen) behoorende. Ende late my voorstaen voort-gekomen te wesen, uyt dien, dat op de schouwe van t lichaem de bloetverwanten, Recht eysschen ende klagen: Daer toe ende tot alle andere klachten, nae zede van Kennemer-landt thien Kennemer ponden staen, by den Klagher oft Beklaeghde te betalen, hoe wel my ghedenckt in de stucken van den Processe van de Keuren by mijn Voorsaet Gerrit van Berckenrode, ten tijdt wijl ghevoert, teghens eenighe opposerende Dorpen gelesen te hebben, dat de naeste Vrienden alsulck recht ende thien pondt betalen, op dat des neder-gheslaghens rechter handt niet af-ghehouden en werde, daer van naerder bericht by den E. Heer Raedts-heer Mr. Symon van Veen, (onder welcke de stucken langhe berust hebben, ende dese in-geleyde ghetogen es) kan gedaen werden, besluytende met mijn verplichte dienst-biedinghe, sal den Almoghende bidden.

    Edele, erentfeste, wijse vermoghende Heeren, mijn Heeren uwer E.W. te behouden lange in state ende voorspoet. In Haerlem den seven-en-twintighsten September sesthien hondert neghen (1609). Uwer E.W. dienstwillige in alles, ende was onderteyckent David Colterman.

    Uit dese nae-volghende oude munimenten, kan nader af-ghenomen werden, dat niet alleen de Vrienden van den Neder-gheslagen, opte beschouwinghe van t doode lichaem, plachten te klagen: maer dat die naeste van de Swaert zijde, sijne klachte terstont voor Bailliu ende mannen institueerde ende vervolgde, ende balling-brief verworve. Van welcke klachte men den Bailliu altijt schuldigh is geweest, thien Kennemer ponden te gelden by den Klagher oft Beklaeghde, ende den Beklaeghde zijnde hier veldt-vluchtigh, soo is den Klagher schuldigh voor t openen van de Vyerschare, den Bailliu te betalen sijn thien Kennemer ponden.

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn