Oude maniere van een Dinghtalinge van een dootslagh.

    Heer Bailliu, Salomon W. heeft ghehoort, dat ghy inghe-eyscht hebt, die oudtste ende die naeste, van den rechten Swaert zijde, van Allert Willemsz doodt, ende Salomon W. seydt, ende ick voor hem, dat ghy schuldigh zijt, een omme-vraegh te doen, oft hem yemandt ouder, oft naerer vermeet van Allert Willemsz doodt, dan hy is.

    Alsoo als hem op dit pas, niemandt ouder, oft naerer en vermeet, van Allert Willemsz doodt, waer t datter yemandt hier nae qaum, dattet hem niet hinderen, noch deeren en soude aen sijn recht, ende begheer des een vonnis.

    Heer Bailliu, waert ghy Salomon Willemsz, dat Allert van mannen besien is, ende dat hy van mans handen gestorven. Die Bailliu seyt, jae ick.

    Heer Bailliu, ghy waert hem, dat hy ter aerden gebracht is onder die handt oft boven die handt, als dat behoort by ju.

    Heer Bailliu, ghy waert alle dat ghy met recht schuldigh zijt te waren: alsoo als ghy hem het een ende het andere waert, ende al dat ghy hem met recht schuldigh zijt te waren: soo seyt Salomon ende ick voor hem, dat hy metten dooden mach klagen, klaeght hy als recht es, ghelijck of dat doode lichaem hier teghenwoordigh waer, ende geer des een vonnis.

    Heer Bailliu vraeght Salomon, oft hy lijdt aen mijn woorden.

    Een vonnis begeert Salomon, hoe hy schuldigh is te klagen, mit Allert Willemsz doodt. Waer, mit wapen-rust, oft klaghelijcke woorden: soo wijst men, mit beyden.

    Een vonnis begheert hy, wat voorgaen sal; soo wijst men dat wapen-rust.

    Een vonnis, waer men t wapen-rust alleen doen sal, oft hy hulp hebben sal: soo wijst men hem hulp.

    Een vonnis, hoe veel datter wesen sal, soo wijst men twee tot hem selven.

    Een vonnis, hoe nae sy hem gheboren sullen wesen, die t wapen-rust met hem doen sullen, soo wijst men achter suster kinderen, oft daer en binnen.

    Een vonnis, hoe menighwerf men wapen-rust doen sal; soo wijst men drie werf.

    Een vonnis, hoe luyde, soo wijst men dat men t over die werf hooren mach.

    Een vonnis geert hy, oft sy gewapent wesen sullen, of en sullen; soo wijst men ghewapent.

    Heer Bailliu, wilt ghy hem oorlof gheven uyt te gaen, om hen-luyden te wapenen; soo seydt den Bailliu, jae ick.

    Heer Balliu, oft sy te recht gewapent zijn, soo wijst men, jae.

    Een vonnis, oft ick hen voorspelden mach, ende sy my nae, alsoo ick heur ghehuurde Taelman ben, soo wijst men, jae.

    Segt my nae, waoen over Maerten Willemsz, oft hoe hy genoemt is, met recht, dat hy ghekomen is in de Graeflijckheydt van Hollandt, in t Bailliuschap van K. ofte N. ende in den ban van N. ende heeft aldaer Allert Willemsz, onse Neef, van sijn levende lijf ter doodt ghebracht, ghedult, ghedoodt, ter monde ghevreemt, mit open wonden, mit bloedighe waden, selver namentlijck, metter handt hem ghedaen, den rechten sleydoodt, hy ende anders niemandt.

    Een vonnis, of sy t wapen-rust gedaen hebben, als recht es, soo wijst men, jae zy.

    Een vonnis, hoe menigh werf men die klaghelijcke woorden sal doen; soo wijst men, eens werf.

    Heer Bailliu, waert ghy my voort in Salomon Willemsz woorden, Jae ick. Soo staet hier Salomon Willemsz, ende ick voor hem, ende klaegh in over Maerten Willemsz, oft hoe hy ghenoemt is met recht, dat hy ghekomen is in de Graeflijckheydt van Hollandt in den Bailliuschap van K. oft N. ende in den ban van N. ende heeft Allert Willemsz van den lijf ter doodt gebrocht, gedult, ghedoodt, ter monde ghevreemt, mit open wonden, mit bloedighe waden, selver namentlijck, metter handt selve ghedaen, den rechten sleydoodt. Woude Maerten Willemsz, oft hoe hy ghenaemt is, mit recht, daer yet weder-segghen, oft hy te Werf quaem, soo woude hem Salomon Willemsz aenbrenghen tot sijnen Aftendaghen, ende tot sijn recht. Als hy hem met recht schuldigh is aen te brenghen. Ende seydt, dat sijn aenbrengh sal gaen voor eenighe onschuldt, die Maerten Willemsz daer voor doen mach, van dat hy hem voor-arren sel, is t recht, ende wijsen t Mannen, om Salomon Willemsz te antwoorden nae sijne klaghelijcke woorden, is t Recht, ende wijsen t Mannen, hy geert des een vonnis.

    Heer Bailliu, oft die klaghelijck woorden te recht ghedaen zijn; een vonnis, soo wijst men, jae.

    Heer Bailliu, Salomon Willemsz vraeghtt, oft hy hier al toe ghedaen heeft, dat hy huyden van Rechts weghen schuldigh is te doen, ende begheer des een vonnis.

    Heer Bailliu, een vonnis geert Salomon, oft hy yet verder schuldigh is te legghen, ende seydt, dat hy hem schuldigh is te legghen, op Ses tot hem, soo wijst men, jae.

    Heer Bailliu een vonnis: hoe nae die gheboren sullen wesen, soo wijst men Achter-suster kinderen, oft daer en binne, of twee eerste leden, voor eens achters kindt, soo noemt men die ses. Een vonnis. In hoe langhe tijdt sy hem schuldigh zijn uyt te reyden, oft in de sevendeel te blijven, soo wijst men binnen die eerste ses weken.

    Een vonnis geert Salomon, in hoe langhe tijdt sy schuldigh zijn haer gelt ter bort te brenghen; soo wijst men binnen drie ses weken.

    Tot wat stede. Binnen die Vyerschare op t block.

    Salomon seydt, en ick voor hem, waer yemandt die sijn gelt niet te borde en brochte, nae voor vonnissen, dat hy ballingh landts wesen sal, ghelijcken die Hantdadighen, is t recht ende wijsent mannen. Ick geer des een vonnis, etc.

Uit het voor-verhaelde Recht van de doode handt, ter somme van thien pondt. Den Bailliuw hebbende ontfanghen, betaelt daer uyt den Secretaris voor sijn salaris, de somme van drie Carolus guldens.

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn