De forme van een Ballingh-brief.

    Ick N. Bailliu van N. ende wy N. als des Heeren mannen der Graeflijckheydt van Hollandt, oirconden, ende doen kondt ende kennelijck, allen den genen, die dese letteren oft Ballingh-brief sien oft hooren lesen:

    Dat wy te recht ende ter Vyerschaer gheseten hebben, metten voorsz Bailliu ter plaetse N,  etc. Ende dat voor ons ghekomen is Salomon Willemsz, als hem vermetende te wesen gheboren, die oudtste ende die naeste van den Rechter swaert-zijde, van Allert Willemsz doodt, ende heeft met Recht vervollight ende geklaeght, op eenen ghenoemt Maerten Willemsz, oft hoe sijn naem mit recht is, den eenen dagh, den anderen dagh, ende den derden dagh toe, mit wapen-rust, ende mit klaghelijcke woorden, mit alsulcke loopende vonnissen, als daer mit recht toe-behoorde. Den eersten dagh klaghende ende seggende wapen, over Maerten Willemsz oft hoe sijn naem mit recht is, dat hy gekomen is binnen die Graeflijckheydt van Hollandt, binnen dat Bailliuschap N. ende in den ban van N. ende heeft Allert Willemsz oft hoe sijn namen met recht is ghedult, ghedoodt, ter monde ghevreemt, van sijnen levenden lijf ter doot ghebracht, mit open wonden, mit bloedighe waden selver, namentlijck, metter handt hem ghedaen, den rechten sleydoot, hy ende anders niemandt:

    Woude Maerten Willemsz, oft hoe sijn naem mit recht is, daer yet wedersegghen, oft hy toe werfquaem, hy en hadde Allert Willemsz van sijn levende lijf niet ter doodt ghebrocht, soo woude Salomon Willemsz hem aenbrenghen, als hy hem met recht schuldigh is aen te brenghen, tot sijnen Aften dagen, ende tot sijn Recht, ende seydt, brenght hy hem aen, dat sijn aenbrengh sal gaen, voor eenighe onschuldt die hy daer voor doen mach: ende heeft hem alle daghen, mit vonnissen, ende mit Recht in laten eysschen. Ende ick N. van den Bailliu N. voorsz, hebbe den voornoemden Maerten Willemsz, oft hoe sijn naem mit recht is, altijdt in-ghe-eyscht den eenen dagh, den anderen dagh, ende den derden dagh toe, om te antwoorden op Salomon Willemsz klaghelijcke woorden, ende Maerten voorsz is uyt-ghebleven, ende uyt-gheseten, ende en is niet in gekomen, te antwoorden op Salomons klaghelijcke woorden: ende Salomen voorsz heeft voort een vonnis gedinght, ende gevraeght, ende seyde, alsoo het Maerten voorsz, sijn derde dagh is, ende niet en komt, dat hy mit alleenrecht-velligh sal wesen, ende versteken van sijn keer ende weer; dat hebben die voorsz Mannen alsoo ghewesen.

    Voort dinget Salomon voorsz, ende begeerde een vonnis, oft hy Maerten voorsz, schuldigh was ballinghs landts te legghen, dan oft hy sijn vierde dagh soude hebben, die Mannen wesen hem sijn vierden dagh toe, nae die Rechten van den lande. Ende opten vierden dagh van de Vyerschare, nae voor-vonnissen van den voorsz Mannen, soo is Salomon ghekomen, ende heeft ghedinght nae voor-vonnissen van Mannen, segghende, Heer Bailliu, Ick segh op huyden, alsoo het Maerten voorsz sijn vierden Vyerschaer is, ende sijn vierden dagh, dat ghy hem schuldigh zijt, ballinghs landts te legghen, nae den Rechte van den lande, ende nae voor-vonnissen; ende geer des een vonnis van Mannen. Dat hebben die Mannen alsoo ghewesen. Ende ick N. Bailliu voorsz, nae voor-vonnissen, hebbe Maerten ballingh landts gheleydt, nae den Rechte van den lande, uyt de Graeflijckheydt van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt, ende uyt de Graefschap ende Bailliuschap van N. ende uytten ban van N.

    Voort heeft Salomon Willemsz een vonnis ghedinght mit Recht, ende seyde, waer dat sake dat hy Maerten voorsz, tot eeniger Stede van den Bisschops Hof ende Landt vonde, gaende, staende, wakende, slapende, rijdende of zeylende, te water ofte lande, dat hy hem slaen mochte sonder banne oft boete, daer aen te verbeuren, ende hem te gelden mitten wapen, daer het mede gedaen worde, ende met drie silveren penninghen: dat hebben voorsz Mannen alsoo ghewesen. Maer te betalen mit alsulcke penninghen, nae uytwijsinghe die beschreven Rechten van Kennemer-landt, als voorsz staet, dat is, te weten, vijf schellinghen, vier kruyste penninghen.

    Item, waer men het wapen legghen sal, ende die vier kruyste penninghen, op sijn lijf.

    Noch heeft Salomon een vonnis ghedinght, hoe nae dat sy gheboren soude zijn, die dat met hem doen souden mogen, die mannen wesen, achter Suster kinderen, oft daer en binnen, van een rechte linie geboren:

    ende Salomon heeft tot allen Vyerscharen gedinght, in het ende van sijn woorden ofte hy daer al toe ghedaen hadde, dat hy van Rechts wegen altijt schuldigh was te doen: ende dat wordt hem altijdt alsoo gewesen:

    Ende Salomon heeft een Ballingh brief ghedinght, op sijnre kosten mit Baillius zegel ende des Heeren mannen bezeglet, dat hebben die Mannen alsoo ghewesen: soo hebbe ick N. als Bailliu van N. tot kennisse ende ghetuygenisse der waerheyt van desen, mijn zeghel hier beneden aenghehanghen. Ende omme der meerder sekerheydts wille, soo hebben wy tot twee oft drie, als Leen-mannen van de Graeflijckheydt, onsen zegelen, metten voorsz Bailliu hier aen-gehangen. In het Jaer, etc.

_________________________________________________________________________________

© 2001  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn