Resterende articulen des Memoriaels.

    De mis-stellinghe van het eerste artijckel hebbende sup. Pag. 272, aenghewesen, van het tweede pag. 268, & ultra, van het achtste pag. 230, van het achthiende pag. 231, van het negenthiende, twintighste, drie-en-twintighste, seven-en-twintighste, negen-en-twintighste, een-en-dertighste ende drie-en-dertighste pag. 232, & ultra sal hier in het korte de resterende achter den anderen brengen, op dat een yeder selver mach oordeelen wat uyt soodanighe generale positien getogen kan werden.

    Den inhoudt dan des derden artijckels is, dat den Bailliu van Kennemer-landt ghequalificeert is, te nomineren veerthien persoonen van de bequaemste, ghequalificeerste ende gepractiseerste Leen-mannen van de Graeflijckheydt van Hollandt, omme daer uyt seven Persoonen ghe-eligeert te werden, die gehouden zijn met den voorschreven Bailliu van Kennemer-landt Recht te sitten, ende tot sijn vermaninghe te vaeren, in saecken het Bailliuwschap aengaende.

    Dese woorden des Memoriaels accorderen met het oude gheciteerde Octroy, uytgesondert datter mancqueert, wien d electie competeert als pag. 287. te sien is: maer nu voorts aen, moet die nominatie geschieden ten overstaen van de oude Leen-mannen, als mede d electie, achtervolghende de vast-beraemde ordre der Ed. Groot-Mog. Heeren Staten van Hollant ende West-Vrieslant, in date den vier-en-twintightsen Novemb. sesthien hondert acht-en-veertigh (1648), staende infra pag. 355 soo dat het stellen deses Artijckels nu gantsch onnodigh was.

    t Vierde Arijckel, hoe dat den Bailliu vermach een Stedehouder te stellen, ende waer naer sich de selve sal hebben te ghedraghen, werdt supra pag. 49. lin. 14. gheordonneert.

    t Vijfde by der handt nemende, t welck buyten Rhijn-landt questieus werdt ghemaeckt, dient gelet, dat die Bailliuwen van Rhijn-landt, van alle oude tijden gheaithoriseert zijn gheweest, te stellen twee ghezworen Persoonen, die men Asingen noemt: de welcke by rede ghehouden waren te komen, d een aen de hooghe-zijde van den Rhijn, ende d ander aen de Laghe zijde, op sonderlinghe Recht-daghen, in alle de Dorpen ende Vyerscharen van Rhijn-landt, omme te sien ende te hooren, wat manieren van mesusen, ofte delicten, daer aen de selve Vyerscharen souden moghen ghebeuren ofte geschieden: het welck sy den Bailliu schuldigh waren by haren eede te relateren, ende waren daer over by de Dorpen elcks apart, nae de selve machtigh waren gheloont, boven dat de selve Asingen hadden van elcke klachte, ofte recht-pleginge van een burger-man, een stuyver.

    De voornoemde Bailliuwen zijn mede altijdt gherechtigdt gheweest, totte twee deelen van alle kleyne boeten, die in eenighe Schout-ambachten van Rhijn-landt vielen, het zy oft zy het selve Schout-ambacht van de Graeflijckheydt van Hollandt, ofte van eenighe Ambachts-heeren pachteden.

    Des soo waren de Schouten wederomme gherechtight, in een derdendeel van de thien ponden, die den Bailliu van Rhijn-landt by sententie ende executie in wint, oft by compositie. Welck recht by de K.M. nader zijnde bevestight, is daer uyt ghevolght, dat den Bailliu in der tijdt wesende, niet teghenstaende eenighe Schouten in Rhijn-landt pachten, eenige Schout-ambachten van de Keyserlijcke Majesteyt, oft van de Ambachts-heeren aldaer, soo en moghen de selve op alsulcken Ambachts-heeren Commissie, haer Schout-ambachten niet bedienen, noch mit Schepenen eenigh Recht doen, ofte Justitie administreren, ten zy dat sy boven des Ambachts-heeren commissie, eerst ende al vooren van den Bailliu in der tijdt wesende, verkrijghen noch een ander bezeghelde gheteyckende Brief, ghenaemt den Ban, ende dat sy haren behoorlijcken eedt ghedaen hebben aen den Bailliu: maer in ghevalle de selve onwilligh ware den voorsz Ban te openen, Officio Curix Provincialis nobili, per mandatum, tum constrindgi potest: volghende ondertusschen den inhoudt van sijne eerste Commissie, Recht ende Justitie administrerende.

    Dit Rhijn-landts ghebruyck by de Bailliuwen van Kennemer-landt ende Kennemer-volgh met goet succes zijnde soo nu soo dan gepractiseert, ende op verscheyden plaetsen in-ghevoert, waren gheraeckt in telle quelle possessie, nae my de voorsz Colterman menighmael verhaelde, waeromme ten tijde den Schout van Wijck-op-de-zee hem weygherigh toonde van my als Bailliu van Bloys ofte Beverwijck, den Ban te halen ofte ontfanghen, dede den selven ende Schepenen indiceren, van haer niet te vervorderen metten selven Recht te sitten, ofte Justitie te administreren, voor ende al eer hy sijnen behoorlijcken Ban soude hebben ghehaeldt, opte boete daer toe staende. Waer over hy aen de Ed. Mog. Heeren van Rekeninghe klachtigh ghevallen zijnde, wierde ick van de selve beschreven, omme redenen re geven van het ghedaen interdict, tot justificatie van het selve, leyde over verscheyden oude Bannen, ten dien fine my ghesubministreert, doch onder conditie, van het selve veel eer te laten sachjens glyen, als in Proces te komen, alsoo men my geen vasten grondt ofte voet wiste aen te wijsen, waer op ick het ghesustineerde soude konnen staende houden. De Bannen waren meest van gelijcken gheschreven ende onderteyckent.

    Ick Gerrit van Berckenrode, Bailliu van Kennemer-landt, geve midts desen Gerrit Symonsz, den behoorlicken Ban, van het Schout-ambacht van Uitgeest met sijn Dependentien, gedurende den tijdt van sijn Commissie, nu opten twee-en-twintighsten Februarij lest leden gheobtineert ende langher niet.

    Omme in het selve Schout-ambacht eerlijcken ende ghetrouwelijcken te bedienen, Recht ende Justitie eenen yegelijcken te administreren, Dijcken, Dammen, Wateringhen, Sluysen, Sluys-tochten, Uitweghen ende Inweghen te begaen ende te beschouwen, tot alsulcke eeren, baten, nutschappen ende profijten als daer toe behooren.

    Bevelende daeromme de Schepenen aldaer, in der tijdt wesende, ende vermaent zijnde, hem Schout voorsz daer toe alle hulp, assistentie ende bystandt te doen, t elcken op de boete van thien Kennemer ponden; midts dat de selve Schout ghehouden werdt, alle saken ende delicten, die Hoogheydt aengaende, ende t sijnder kennisse ghekomen zijnde, my als Bailliu onder sijn ghedane eedt te kennen te gheven, t elcken op de boeten als vooren.

    Oorconde dese mijne Signature hier onder gestelt den acht-en-twintighsten Februarij anno vijfthien hondert neghen-en-tachtigh (1589) stilo novo, ende was onderteyckent, Gerrit van Brederode, Bailliu van Kennemer-landt.

    Hoe dat het gheven van den Ban in Kennemer-landt gheleghen, kan afgenomen werden uytten woorden in den selven staende geinsereert, zijnde Schout ende Schepenen selver geprivilegeert, met verbodt aen den Bailliu van hem daer mede niet te bemoeyen, daer toe hy nochtans den Schout mettet gheven van den Ban authoriseert, als supra pag. 47. lin. 2. blijckt pag. 40. lin. 21 zijn geprivilegeert inghebroken Dijcken te verleggen by heuren eede, ende lin. 28 Sluysen, Sluys-tochten, Wateringhen te moghen verlegghen, tot allen tijden van den Jare.

    De Bannen mede van den ses-en-twintighsten December anno vijfthien hondert vijf-en-vijftigh (1555), reperteren meest alleenlijck den inhout der Schouten Commissien, dese bovenstaende is wat meer ghe-extendeert, die by den voornoemden Colterman, den een-en-twintighsten Mey vijfthien hondert ses-en-tneghentigh (1596), zijn uytghegheven aen eenighe Schouten van Kennemer-lant, zijn wat anders ende wat vaster geclausuleert: ende houden onder anderen mede in dese woorden, van hem Bailliu met raet ende daer t assisteren.

    In Rhijn-lant zijn die Bailliuwen geprivilegeert, niet alleen tot het gheven der Bannen aen de Schouten, maer oock de selve een bysonderen eedt af te nemen, omme veele ende verschyeden aldaer militerende redenen, die alle in Kennemer-landt cesseren.

    Weshalven niet verstaen kan werden, dat die Schouten onder Kennemer-lant resorterende, aen het halen ofte ontfangen van den voorsz Banne, soo gehouden ofte verbonden te zijn, als in Rhijn-landt gebruyckelijck.

    In het seste Artijckel werdt den Bailliu d electie van Schepenen te rechte toe-geschreven, over de niet geprivilegeerde ofte verambachts-heerde Dorpen, maer datter by gevoeght werdt dat de Bailliuwen van Kennemer-landt sulcks ghedaen souyden hebben in den Dorpe van Heemstede Ampts halven, werdt wel expresselijcken ontkent, doch dat sulcks eens soude geschiedt zijn by overlijden van den Heere, sijner absentie, ofte t sijnen versoeck, soude my niet vreemt voorkomen: want ick soodanighen Heere van Heemstede hebbe gekent, die tot sijn houwelijcks daghe toe den Bailliu in der tijdt, voor sijn grootste vriendt ende naesten raedt hielde.

    Het sevenste zijnde ghegrondt op het Octroy der Ed. Groot-mog. Heeren Staten van Hollandt, moet het selve punctuelijcken achtervolght worden. Ende hier mede dalende op het neghenste toucherende het passeren van de actens der Krancksinnighen; waer van de Officieren in Kennemer-landt ende Kennemer-volgh, nae gheliefte in ouden tijden wilden voldaen zijn, voor ende aleer de selve uyt te gheven, waer omme dese ordre by Koningh Philips als Grave van Hollant, inden Jare vijfthien hondert een-en-tsestigh (1561) is beraemt geworden, als supra pag. 66. art. 11. in het langhe ghesien kan werden, ende een ghedeelte des Text volght: Die Vrienden sullen gehouden zijn, den Bailliu van den Krancksinnighen mensche te adverteren, met goede verklaringhe van den persoon, op dat hy hem mach informeren (ist noodt) ende onderstaen oft niet een ghepractiseert werck is. Hier tegens stellende dese woorden des Memoriaels, dat, soo wanneer de Vrienden, Magen, ofte wie dat het mach wesen, komt versoecken consent, sy-luyden van de Krancksinnigheydt ofte onmacht moeten bewijsen, etc. kan met een half-ooghe het onderscheydt gesien werden, wat den Bailliu ampts-halven ghehouden is te doen, op het recht van sijn Kennemer pondt.

    By het thiende Artijckel werdt wel gheseydt, dat den eenen Ingeseten in Kennemer-landt, den anderen Ingheseten niet en vermach t arresteren, nochte sijne goederen bekommeren: doch dat den Bailliu sulcks te doen consent soude moghen geven, nae costumen, rechten ende zeden van Kennemer-landt, gaet veel te breedt, hoewel my niet onbewust, dat somtijdts eenighe miserable Persoonen, ofte die van seer kleyn vermoghen, ende aen haer arbeydts loon niet en weten te geraken, soodanighe Actens by den Bailliuwen propria authoritate, ende uyt pure gunste werden verleent, omme de selve sooveel mogelijck, sonder Proces totten haren te helpen: maer dat totte violatie van soodanigh arrest thien pont boeten soude staen, nae Kennemer zede is noch niet aenghenomen.

    Op dat yder een soude konnen jugeren, hoe verre het elfde Memoriaels artijckel evageert, ende het selve mette plaetsen der Privilegien confereren, als pag. 47. lin. 16. ende pag. 63. art. 1. doende niet ter materie het gheallegeerde Privilegie van Grave Guy van Castilien, die van West-zanen ende Crommenye specialijcken anno derthien hondert ses-en-tneghentigh (1396) verleent, soo werdt het selfde hier onder van woorde tot woorde ghestelt. Den Bailliu van Kennemer-landt beschouwt alle doode, verongheluckte ende verdroncken Persoonen/ ofte doet de selve door sijn Stadthouder, ofte ander geauthoriseerde beschouwen, ten overstaen van twee Leen-mannen, ofte twee Schepenen van der plaetse daer het doode lichaem rustet, ende hier van es sijn recht een Kennemer pondt: sonder dat hem yemandt dies mach onderwinden, ofte oock het doode lichaem vervoeren, ofte ter aerden doen brenghen, bevoorens de voorsz Schouwe, ofte vervalt in boeten jeghens des voorsz Bailliu; edoch alsoo veel tijdts verloopt al eer den Bailliu van soodanighen ongheluck kennisse kan werden gedaen, ende dat sijn komen ofte authorisatie daer op moet verwacht werden, ende ondertusschen een droevig aenschou ende wesen es voor vrienden ende vreemden, het verblijven van den verongheluckten, ter plaetse daer hy ghevonden ofte aenghekomen es, soo es van ouden tijden wel ghebruyckelijcken geweest, dat den Bailliu toe-ghestaen ende ghegunt heeft, by Acte generalijcken den Schout ende Schepenen, daer by authoriserende alle verdroncken, doode ende verongheluckte Persoonen te moghen schouwen, behoudens sijns recht, -ende den Acte binnen korten tijdt over-sendende.

    Het twaelfde Artijckel houdt, alsoodanigh ende op ghelijck recht van een Kennemer pondt den Bailliu beschouwt, ofte voor sijnen Stadthouder ofte ander speciael ghemachtighde, doet beschouwen de doode lichaemen van alle ghequetste, ende van menschen handen ter neder gheleyde Persoonen: ende gheniet daer-en-boven noch sijn Recht van de doode handt tot thien Kennemer ponden, welcke thien Kennemer ponden betaelt moeten werden, by de naeste vrienden van den neder-gheslagen, sulcks dat ter dier tijdt toe het voorsz lichaem by den Bailliu in arreste ghenomen ende bekommert werdt, sonder dat het selve mach werden vervoert, ofte ter aerden ghebracht, ofte vervalt den ghenen die sulcks onderwindt in boeten jeghens den Bailliu: hier op werdt oock by de naeste vrienden den Perpetrant van den nederslagh ghenoemt, toesegginghe ende klachte ghedaen, dies den Bailliu belooft ende aen-neemt den Perpetrant te vervolghen, ende ballinghs landts te legghen: over welcke toesegginge des dooden lichaems, den Bailliu plach te doen af-houwen, ende nemen des dooden handt, welcke affirmatijf teken te seer barbaers zijnde, es allencxkens in onghebruyck gheraeckt, deshalven de voorsz betalinghe van thien Kennemer ponden, is gheintroduceert: oock mede als het recht over der vrienden klachte den Bailliu competerende, gelijck naer Rechten ende Zeden van Kennemer-landt tot allen klachten staen thien Kennemer ponden, ende werdt dit Recht op de soeninghe by de vrienden oock weder ghebracht, tot laste van den Perpetrant, waer in den Schrijver sich wederomme elageert, wijst aen het ghealegeerde eerste Artijckel, pag. 63. van het recht van de doode handt, ende het ghevolghe van dien, leest pag. 336, & ultra: als noch wat tot alle klachten staet, pag. 290 ende 291. het Gheallegeerde Privilegie van Graef Johan van Henegouwen, in date des Donderdaeghs voor Pincxteren, anno derthien hondert ses-en-veertigh, alsoo het die van West-zanen ende Crommenye ghegheven es, ende ghenen anderen, kan hier mede den Bailliu van Kennemer-landt niet patrocineren.

    De woorden des 13 Artijckels zijn dese: den Bailliu van Kennemer-landt gheeft Jaerlijcks uyt den Yck van alle Maten, Kannen ende Ghewichten, ende es daer van costumierlijcken, dat die Schouten in Kennemer-landt alle Jaren, de Letter van den voorsz Yck, van den Bailliu komen halen. Exipe voor eerst Aeckersloot, ten anderen Wormer ende Gisp, die geprivilegeert zijn selver te moghen ycken, als pag. 107. & ultra verklaert werdt: ten derden, alle verambachts-heerde Dorpen ende Gehuchten, die niet ghehouden zijn d uytgesonden Letter, in den Schrickel-jaren t ontfanghen, ende niemandt t eenigher tijdt te halen, uyt-wijsende d authentijcque verklaringhen van de Boden van Kennemer-landt d eerste van Pieter Govertsz in date den 13 October, 1594 ende andere van Symon van Wouw, ghewesen Bode in date den 14 October, Anno voorschreven: Mitsgaders seeckere Acte, de anno 1628 geschreven ende onderteyckent mette eygen hant van David Colterman, Bailliu van Kennemer-landt: Ende laetstelijck, zijn alle Schepenen in Kennemer-landt gerechtight Keuren te maken, ende seeckere peynen te statueren, teghens allen ende eenen yeghelijcken die onghe-yckte Maten ofte Wichten ghebruycken, uytwijsende de Sententie van den Hove van Hollandt, sup. Pag. 310. ende die Confirmatie van den Hoogen Rade, anno 1606 daer op gevolght.

    Wert mede in het 14 Artijckel geseyt, dat den Bailliu alle Schrickel-jaren sijn Huys-hoen verschijnt: daer edes Privilegij text inhout wanneer die ghemeene Buren haer vijfdinge volstaen, soo en sullen sy geen Hoenre ghelden, sup. Pag. 8, 34, ende 65. Edoch de maniere is dat de Dorpen ende Ghehuchten metten Bailliu handelen wanneerse het Pacht ofte Ponthoen schuldigh zijn, ofte dat hy het selver laet door den Schouten, of yemandt anders, collecteren, het welck meest in de verambachts-heerde Dorpen plachte te geschieden, uyt oorsake dat den Ambachts-Heere, de helfte van het Huys-hoen competeert.

    Het Vijfthiende Artijckel mede-brenghende dat den Bailliu van Kennemer-landt competeert sijn recht van alle klachten, by partijen voor sijne hooghe Vyerschare aen-geklaeght ende beroepen, is soo; jae al waren de selve klachten maer gedaen present twee Leen-mannen, is den Bailliu thien Kennemer-ponden verschenen, van den Klager ofte Verweerder, blijckt sup. Pag. 184. lin. 16, 290 ende 291, ende of sy schoon al accordeerden, vermoghen het selve niet anders te doen, als salvo den Bailliu zy leges van thien Kennemeer-ponden.

    Ghelijcke thien ponden komt den Bailliu van alle gheretracteerde vonnissen, boven sijne misen van justitie, ten ware den Appellant quame te succumberen, den welcken vier misen ofte termijnen daer op te bate komen, sonder meer, sup. Pag. 3. lin. 2, pag. 29. lin. 25, pag. 184. lin.6, pag. 278.

    Men poseert by het sesthiende Artijckel, dat den Bailliu met sijne Leen-mannen beraemt ordre ende reglement op de proceduren voor sijne hooge Vyer-schare, ende dat sy daer van Keuren ende Ordonnantie maken, daer nochtans den selven dies aengaende, ordre ende reglement wordt voor-gheschreven, in de generale Privilegien, pag. 25 lin. 16 ende pag. 64 art. 5. In de ordonnantie op het stuck van de Justitie, pag 215 & ultra, ende in de orderen by de Ed: Groot-Mog: Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt beraemt ende goedt-gevonden, in date den 24 November, 1648 ende den 7 Mey 1649 hier na volgende. Doende niet ter contrarie de ge-allegeerde pretense oude Keuren Heeren Joost van Bronckhorsts, in date den 19 Januarij 1549, Nochte die van David Coltermans van den 15 September 1601 zijnde de selve ghe-annuleert by de meer ge-allegeerde Sententie van den Ed. Hove van Hollandt, pag. 310 ende de Confirmatie van den voorsz hoogen Rade.

    Het 17 Artijckel dicterende, dat den Bailliu van Kennemer-landt met sijne Mannen maken oock de Keuren ende Ordonnantien van allerhande saecken, raeckende de Politie, werdt ten ghenoeghen wederleydt, mette Sententie in het 16 Artijckel aen-ghewesen, ende de voorschreven Confirmatie van dien, de welcke zijnde ghegaen in krachte van gewijsde, hadde de voornoemde David Colterman, hem daer na gereguleert.

    Descenderende hier mede op het 21 Artijckel, waer inne mede ghesustineert werdt dat den Bailliu ende Mannen van Leen, de kennisse ende judicature op den Heeren weghen soude competereren, is soo, voor soo veel d ontgrondinge ende versparringe van dien, soude mogen aengaen, waer toe staen de boeten van thien Kennemer-ponden, pag. 183 lin. 22. Maer d aengelanden moeten de voorschreven Heeren weghen tot keure van Schout ende Schepenen onderhouden.

    Het twee-en-twintighste Artijckel willende dat den Bailliu van Kennemer-landt , ende sijne Mannen alleene maken ende stellen alle Keuren van policie, daer van is tot meermalen het contrarie aengewesen, als mede dat die kennisse ende judicature die de Schouten ende Schepenen van saken hebben. Item, haer-luyder macht om te Keuren ende ordonneren soodanigh niet en es gherestringeert, maer gherelaxeert is articule 18/19 ende 20 supra pag. 231 & ultra aengetoghen: van hoe oude tijden, altoos soude onderhouden ende costumerlijcken zijn gheweest, Schepenen rolle ten overstaen van twee, drie, ofte meer Leen-mannen te visiteren, hebbe noyt ondervonden, maer goede kennisse dat die Bailiuwen van Kennemer-landt ende Kennemer-volgh eenighe Jaren hebben ghepractiseert Schout ende Schepenen veerthien daghen te vooren aen te schrijven, datse van meninghe zijn ten dien sine over te komen, ende dit niet sonder voorgaende kennisse, dat soodanige Schout ende Schepenen, hare macht mochten hebben te buyten ghegaen, ende die van de hooghe Overigheydt t onrechte gheusurpeert, midtsgaders weygherende Extract ofte Extracten uytte voorsz rolle te leveren.

    Omme het Recht te vertoonen, inverteer het vier-en-twintighste artijckel, naedemael de Schouten van de Dorpen in Kennemer-landt niet gehouden zijn, (buyten correspondentie) alle boeten ende breucken soo civil als crimineel, den Bailliu van Kennemer-landt te denuncieren ende bekent te maken, sulcks dat hy oock tot alle de selve egene uytghesondert, niet gherechtight is: Want soo daer eenigh recht ofte ghehoudenheydt ware, daer van soude eenigh ghewach in der selver Schouten commissie ghemaeckt werden, ofte in den eedt diese doen, als in Rhijn-landt gheschiedt, daer de Schouten by eede moeten beloven, den Bailliu ofte sijnen gezworen Klercq te kennen te gheven, alle civile ende criminele saecken ende delicten in haer Schout-ambachten vallende, ende hem gheensins in sijn boeten te verkorten, op peynen als meyneedigh ghestraft te zijn.

    Dat die schouten van Kennemer-landt ghehouden zijn rekeninghe te doen, meer als van geschutte ende verkochte Beesten, ofte nobels boeten, hebbe noch niet bevonden, waeromme in Kennemer-landt niet wel in-ghevoert kan werden, het gene in Rhijn-landt op voorgaende recht, continuele possessie, ende der Schouten eedt specialijcken gegrondet es, die mede brenght, ick belove N.N. van Rhijn-lant jaerlickx van de kleyne boeten, in mijn Schout-ambacht vallende, goede getrouwe rekeninge ende reliqua te doen: waer door alle Schouten aldaer verbonden werden, volghende den teneur ende inhouden van den voorsz ban ende eedt, den Bailliu in der tijdt wesende, aen te brengen alle delicten ende boeten binnen den selven Schout-bachte vallende, bedraghende boven de verbeurte van twee-en-veertigh stuyvers.

    Den Bailliu van Kennemer-landt is ghehouden jaerlijcksche rekeninghe, bewijs ende reliqua te doen aen de Ambachts-heeren van alle soo civile als criminele boeten, de welcke by dadinghe amiable compositie, af-koopinghen, als door middelen van Rechten ende uytterlijcke Sententie af-loopen, ende moet daer van verantwoorden de gherechte helfte vry, sonder eenige koste den Ambachts-heer op te berekenen, uytwijsende dese copye verklaringhe.

    Wy Heeren Gysbrecht van Vianen, Ridder, Otto van Egmond, Jan Uyttenhaghe, Pieter van Zanen, Reynier Thay, Jan Uittencamp, Bartholmees Thymans soon, doen kondt allen luyden: Als mannen der Graeflijckheyts, als dat voor ons tot Haerlem in der Vyerschare ghewesen werdt, by vonnisse, dat Jan van Coulster, als Ambachts-heer van Oesdom hebben ende gebruycken sal, alle nutschap, boeten ende profijten half, nae uytwijsinghe der Hantvesten, vry, sonder dat den Bailliu van Kennemer-landt, den Ambachts-heer voorsz, eenige onkosten op te berekenen. In kennisse der waerheyt, soo hebben wy als Mannen der Graeflijckheydt onse zeghelen elck bysonder aen desen Brief ghehanghen, in het Jaer ons Heeren duysent vier hondert twee-ende-vijftigh (1452).

    Het bovenstaende werdt mede bevestight mette Uitgift-brieve van hooghl. m. Vrouwe Jacoba de anno veerthien hondert seventhien (1417) waer in de selve Heer Gerrit van Eemskerck verlijt, met den Ambachts-heerlijckheydt van Uitgeest, onder dese woorden mette helfte van de breucken, ende anders in allen manieren, als den Ambachts-heeren ghemeenlijck in onsen lande van Kennemer-landt hebben, breder supra pag. 81 ghe-expresseert.

    Dat den Ambachts-heeren mede competeert haer gedeelte in de immobile goederen, staet in het witte Rr. Folio drie-en-tsestigh, berustende in de Kamere van de Rekeninghe des Graeflijcksheydts van Hollandt.

    Allen desen niet teghenstaende, bevinde uyt het volghende Extract, datter omme ghevoeghlijckheyts halve, van de verantwoordinghe van alles voor desen is gheweken, ten insichte van de kosten, die de Bailliuwen op sommighe saken moeten doen ende uytschieten.

_________________________________________________________________________________

2002  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn