Verkiesinge ende Reglement concernerende t Collegie van Leen-mannen van Kennemer-landt.

    De Ridderschap, Edelen ende Steden van Hollandt ende West-Vrieslandt, representerende de Staten van den selven lande; Doen te weten: allen den ghenen die het behoort ofte aengaen sal moghen. Dat wy op het vertoogh ende supplicatie aen ons ghedaen, op den name ende van weghen de Ambachts-heeren ende Regeerders van de Dorpen in Kennemer-landt, omme het Collegie van Leen-mannen van Kennemer-landt, voor aen te stellen ende te reguleren op eenen goeden sekeren ende vaste voet, naer rijpe deliberatie, ende met goede kennisse van saken, uyt onse rechte wetenschap, souveraine macht ende statueren, gheordonneert ende gestatueert hebben, ordonneeren ende statueren midts desen, de saken, poincten ende articulen, hier nae volghende:

    I. Dat van Jaer tot Jaer, ten behoorlijcken tijde by den Bailliu van Kennemer-landt, ende d oude Leen-mannen van den selven lande, nominatie sal werden ghedaen, van veerthien Leen-mannen van de beste, gepractiseerde, ende ervarenste, doch sal voor dese ende de laetste mael de voorsz nominatie werden gedaen, by den meer-ghemeldten Bailliu van Kennemer-landt.

    II. Dat de te nomineren Leen-mannen, sullen moeten wesen, van de ware Ghereformeerde Religie, ofte ten minsten de selve toeghedaen.

    III. Dat de selve nominatie sal werden ghepresenteert aen Sijn Hoogheydt, den Heere Prince van Orangien, ofte in des selfs absentie buyten de Provincie, aen den Hove Provintiael, omme daer uyt een ghetal van Seven te werden ghe-eligeert.

    IV. Dat van de Seven te verkiesen Leen-mannen, t een Jaer vier ende t ander Jaer drie in dienste sullen werden gecontinueert.

    V. Dat de ghe-eligeerde ofte verkosen Leen-mannen, ten aenvangh van haren dienst, aen den meer-ghemeldten Bailliu eedt sullen hebben te doen; ende formelijck te zweeren, Recht ende Justitie te sullen doen ende administreren, volgende de Hantvesten ende Privilegien van Kennemer-landt.

    VI. Dat in criminele ende diffinitive vonnissen seven, ende in interlocutoire, vijf Leen-mannen present sullen moeten wesen.

    Ende ten eynde de ordre in de voorsz Articulen ghestatueert naer hare forme ende innehouden mogen werden naeghekomen. Lasten ende bevelen wy allen ende een yeghelijcken, die het aengaen mach, hen daer naer te reguleren.

    Ghegheven in den Haghe onder onsen grooten Zeghel hier aen ghehanghen, opten vier-en-twintighsten Novemb. des Jaers ons Heeren ende Salighmakers sesthien hondert acht-en-veertigh (1648). Was gheparapheert I. Cats.

    Onder stondt, Ter Ordonnantie van de Staten, ende was ghetekent Herbt van Beaumont, hebbende onder uyt hangende een groot Zegel van rooden Wasse, aen een dobbele francijne staert.

    Lagher stondt, accordeert mette principale den een-en-twintigsten Januarij sesthien hondert neghen-en-veertigh (1649), ende was onderteyckent Herbt van Beaumont.

    Noch lagher stondt, dese is ter Vyerschare van Kennemer-landt over-ghebracht ende ghelevert, by Nicolaes d Affonvile Notaris, den acht-en-twintighsten Januarij sesthien hondert negen-en-veertigh (1649). My present Secretaris, ende was beteyckent I. Schoudt.

_________________________________________________________________________________

2001  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn