Copia, Copie,

Extract uytte Resolutie van de Edele Groot-Mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, ghenomen op Vrydaghe den 7 May 1649.

    Is wijders by den Heer Dedel, uytten naem ende van wegen den Hove van Hollandt, hare Ed. Groot-Mog. voor ghedraghen, dat by hoogh-ghemeldte hare Ed. Groot-Mog. voor desen was goet-ghevonden, dat den Bailliu van Kennemer-landt in der tijdt wesende, alle Jaren soude nomineren veerthien Persoonen zijnde Leen-mannen, waer uyt sijne Hoogheydt , den Heere Prince van Orangien, als Stadthouder, ofte in des selfs absentie, het Hof van Hollandt souden eligeren seven, die dat Jaer in de hooge Vyerschaer van Kennemer-landt Recht ende Justitie souden administreren, ende dat den Bailliu voornoemt, in alle criminele saken niet en soude moghen sitten, als met seven Leen-mannen, dat derhalven die van den Hove voornoemt, gaerne souden wesen ghe-elucideert van de naerder intentie van hare Ed. Groot.-Mog. in wat voegen de voorschreven Criminele Justitie, in cas van absentie van een der voorsz seven ghe-eligeerde Leen-mannen souden werden gheadministreert.

    Ghevende de voorsz Hove hare Ed. Groot-Mog. in bedencken, oft by sijne Hoogheyt, ende den meer-geseyden Hove uytte voorsz veerthien ghenomineerde Leen-mannen, in toe-komende sullen werden ghe-eligeert elf Persoonen, ofte dat volgens het oude Privilegie van den vijfthienden Junij vijfthien hondert ses-en-vijftigh (1556), den voorsz Bailliu in plaetse van de absente Leen-mannen sal moghen nemen ende surrogeren eenige andere uytte resterende andere, van de voorsz veerthien eerst ghenomineerde Persoonen: waer op zijnde gedelibereert, is verstaen ende goet ghevonden, dat de voorsz surrogatie in cas subject, sal werden ghedaen by den voorsz Bailliu, ende present Leen-mannen, ghesamentlijck uyt de resterende seven, genomineerde als vooren, by welcke alsoo ghesurrogeerde Leen-mannen, den selven eedt sal werden gepresteert, als de seven verkoren Leen-mannen hebben ghedaen.

    Onder stondt, Accordeert met de voorsz Resolutie, ende was onderteyckent Herbt van Beaumont.

    Lager stont, Accordeert naer gedane Collatie metten originelen Extractie. t Oirconden deses gheteyckent by my tot Uitgeest residerende Notaris, op den vijfthienden May sesthien hondert neghen-en-veertigh (1649), ende was beteyckent I.A. Bonckenburgh.

_________________________________________________________________________________

2001  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn