Formulier, waer nae Leen-mannen van Kennemer-landt, Beverwijck ende Bredenrode, ghewoonlijcken zijn die kosten, voor haer-luyder Vyerschare vallende, te taxeren.

Den Bailliu, wanneer hy persoonlijck reyst, om enquesten te doen, informatien ofte

inspectien te nemen, wert voor tauxatie toe-ghevoeght daeghs,  ---- ----------- viij guld.

Des nachts dubbelt gelt.

De Stedehouder, soo hy present is,  ------------- ----------- ------------  ----  iiij guld.

Leen-mannen elcks daeghs, -------- --------- ---------- ------------ - ij guld. viij stuyv.

Secretaris,  ------- --------- ------------ ------------- ------------- ----------  iiij guld.

De Bode, --------- -------- ---------- --------- ----------- --------- --------     ij guld.

De Dienaers elcks, --------  --------  -------  ----------  ----------    xx ofte xxiiij stutv.

Des nachts dubbelt.

De Bode voor elcke citatie,  --------- -----------  -----------   ---------         xiij stuyv.

Voor overdaginghe, --------  --------   ---------  --------  ---------   -----   xxvj stuyv.

Ende voor yder insinuatie aen partyen, ofte ghedaeghdens, --------- --------     vj stuyv.

De Secretaris voor het schrijven van yder notule, het zy van verdaginghe ofte 

insinuatie, --- ----------    -----------     ------------    ---------    ----------     iij stuyv.

Ende van Rolleren in civile ofte partyen saken, ------------ ---------- --------    iij stuyv.

Van Rolleren in criminele saken, -----------    ------------      ----------- ----    vj stuyv.

Van een Procuratie aen te tekenen, -----------    ----------           ------------   vj stuyv.

Van een Procuratie van een Collegie, ofte meerder persoonen aen te tekenen, -  xij stuyv.

Voor het exhibitum opte ghe-exhibeerde stucken te tekenen, van yder, --------- iij stuyv.

De Procureur van den Bailliu, komt voor retenue van elcke sake, die een Collegie

aengaet, ofte crimineel is, ------  --------     ----------    --------- --------    xxxvj stuyv.

Daer boven de thien Kennemer-ponden ge-eyscht wordt, komt voor retenue,-  xvj stuyv.

Alwaer eyssche ghemaeckt, ende verdaginghe gedaen is, komt den Procureur sijn retenue,

al waer het schoon dat die sake noch niet ter rolle ghebracht was,

Komt den Procureur voor alle criminele, ofte een Collegie aengaende saken, voor yder 

termijn, --------    -----------   ----------   ---------   -----------   -----------  xij stuyv.

Ende in alle civile saken kleyn ofte groot, yder termijn ------------ -----------    vj stuyv.

De Bailliu komt voor wijsen in alle criminele, oft Collegie aengaende saken, 

t’ elcken, ----------   ------------    ------------    ------------   -----------    xxvj stuyv.

Ende in alle civile ende partye saken, ------------    -------------   ---------      xiij stuyv.

Komt den Bailliu voor elck defaut, ---------     -----------   --------- ------      xiij stuyv.

Den Secretaris komt voor eyssche, antwoordt, replijcq ende duplijcq, ende andere 

dingh-talen, ofte incidenten ende exceptien ter rolle te tekenen, al waer het schoon dat 

die sake op een Vyerschare, tot aen betoogh voldonghen werde, van elcks, ---- iij stuyv.

Den selven van een appointement interlocutoir ter rolle te tecekenen, ----------   iij stuyv.

Den selven van een Extract uytte rolle nae de grootte tot discretie, dient voor, -- memorie.

Item, voor yder bladt van copyen, om aen partyen te leveren, -------- ---------   ij stuyv.

Wanneer eenighe ghetuyghen gheroepen zijn, om ghetuygenisse te doen voor 

Leen-mannen, komt den Bode van de eerste ghetuyge te verdaghen, ----------  xiij stuyv.

Ende van de vordere getuygen in den selven Dorpe twee stuyvers, ende van overdaghen 

dubbelte ghelt, dient voor, ---------- -------- ----------- ------------ --------  Memorie.

Komt den selven van Leen-mannen t’ insinueren, -------- -------- ------------   ix stuyv.

Elcke Leen-man over d’ informatie gestaen hebbende, ende by haer-luyder 

onderteyckent, het zy datter een ofte meer ghetuyghen zijn,--------- ---------   xiij stuyv.

De Secretaris voor het schrijven, ----------- --------   ---------   ----------   xxvj stuyv.

Den Secretaris komt voor yder ghetuyge, die hinc inde in den processe gheproduceert 

werden, --------- ----------- ------------ -------------- ------------ -------    iiij stuyv.

Den Procureur van ghelijcken van yder ghetuyghe, --------- ----------- ------  iiij stuyv.

Den Procureur voor het maken van yder bladt van alle Schrifturen, -----------   ix stuyv.

Ende van grosseren van yder bladt, ---------- ----------    --------  ---------     ij stuyv.

Leen-mannen staende over het recollement van attestatien, enquesten ofte informatien 

van yder ghetuyghe, elcks, -------   ----------   -----------   ----------   ----    iiij stuyv.

Ende op de contra-vraghen te hooren, mede van yder, --------- - ------- ---    iiij stuyv.

Den Secretaris van ghelijcken, van recolleren ende contra interrogeren, t’ elcken 

van yder ghetuyge,  ------- --------- ---------   ------------  ----------  ----    iiij stuyv.

Den selven van lettres requisitoir te schrijven, ist nodigh, --------   ----------    xiij stuyv.

Den selven van reprochen, salvatien ende acte van conclusie, in rechten, midtsgaders 

van alle versoecken ter rolle te teyckenen, van elcke partye, -------  -------      iij stuyv.

Den selven van een vonnisse diffinitijf ter rolle te teyckenen, -------    --------  xiij stuyv.

Van de stucken onder den Rapporteur te leveren,  ------------    ----------      vj stuyv.

Den Rappoteur voor rapport-gelt nae de grootte van het proces tot discretie, 

dient voor, ----------      --------------    -------------      -----------     ---    memorie

De Secretaris van de kosten te extraheren per bladt, -----------    ----------      ij stuyv.

Van het eerste extract van een vonnis diffinitijf, ---------     --------    --------  xiij stuyv.

Van de vordere extracten, --------   ----------    ------------     -----------      vj stuyv.

Bode van sommeren ende renoveren t’ elcken van elcks ----------   --------    xiij stuyv.

Van aenwijsinghe van goederen te versoecken met Schepenen, -------------   xxvj stuyv.

Elcke Leen-man over het taxeren van de kosten staende, --------   --------      xiij stuyv.

De Secretaris van ghelijcken,  ----------   ------------    --------    ---------     xiij stuyv.

Van yder biljet omme gheaffigeert te werden, komt den Secretaris, ----------      iij stuyv.

Bode de selve al omme t’affigeren tot acht in ghetale, --------   --------   ij guld. xij stuyv.

Den Bailliu werdt ordinaris betaelt voor advijs aen de Hoogh. Mog. Heeren Staten, ende 

Kamer van de Rekeninge,  -------    -----------     ------------     ---------------xij guld.

Den Secretaris omme de noodighe extracten ende anders daer toe, te schrijven, - iij guld.

De Bode, ----------  -----------   ------------     ------------  ----------  j guld. x stuyv.

Voor advijs ende instructie op interinementen, van pardoenen, remissien ende landt-winninghe,

aen den Advocaet Fiscael werdt den Bailliu betaelt, ----------   -------   -------   vj guld.

Den Secretaris die stucken  daer toe te schrijven per bladt, -----------  ---------  ij stuyv.

Wanneer yemandt van antwoorde, replijcque, duplijcque, productie, inventaris, ofte ander 

gelijcke versteken is, ende onder leges van requeste civile, versoeckt te werden gheadmitteert,

is gehouden voor de selve leges te betalen ----------  -----------    ----------   xviij stuyv.

De Bailliu, wanneer yemandt ter neder-gheleydt, oft anders van menschen handen 

omghebracht is, oft sich selfs den doodt aengedaen heeft, komt voor het recht van 

de doode handt,  ---------    -----------    ------------       --------------   ---    xiij guld.

Des werdt de Bailliu ghehouden, het voorsz doode lichaem, met Leen-mannen, 

of Schepenen ende Secretaris te beschouwen, na Kennemer zede ende Recht, 

voor een ----------   ------------   ------------  ----  ---- Kennemer pont, tot xxvj stuyv.

Wanneer een Doodtslagers ofte andere goederen geinventariseert, ende in arreste genomen 

worden, ten behoeve van de hooge Overigheydt, komt den Bailliu, Leen-mannen, Schepenen,

Secretaris, Schepenen bode ofte anderen, die daer over gheweest hebben, hare dagh-gelden, 

tot taxatie van Leen-mannen, als hier vooren, dient alhier --------    -----      pro memoria.

De Secretaris van een Appel te tekenen,  --------   ----------    ---------             iij stuyv.

Van extract van het selve, --------    ---------    -----------       ------------         iij stuyv.

Wanneer accoort versocht werdt, ten overstaen van Leen-mannen, komt deselve 

elcks --------    -------    ----------    ------------   -------------  -----   ij guld, viij stuyv.

Den Secretaris van gelijcken, incluys het schrijven van het accoort, -----   ij guld. viij stuyv.

Bode van Leen-mannen insinueren ende kamer bewaren,--------    ---------     xxvj stuyv.

Soo het accoort niet en valt, maer re infecta scheyden, hebben elcks half gelt, - xxiiij stuyv.

Den Bailliu als dan mede half gelt, -----------    -----------    --------    -----    xxiiij stuyv.

Wanneer extraordinaris Vyerschare ghehouden werdt, heeft den Bailliu boven sijn mysen 

van xxvj stuyv.  noch ------------     ----------     -----------     ------------   xxxvj stuyv.

Heeren Leen-mannen elcks, --------------     ------------   --------------         xviij stuyv.

Den Secretaris, ----------    ------------    --------------    ----------------    xxxvj stuyv.

Bode van de Leen-mannen te insinueren ende Kamer bewaren, -------------     xxvj stuyv.

Des Baillius Procureur voor termijn, ----------   ----------    -----------  ----       xij stuyv.

Ende soo het een nieuwe sake is, komt noch voor retenue, --------   --------- xxxvj stuyv.

De vordere besonjes het zy extraordinaris, ofte anders van Bailliu, Leen-mannen, Secretaris, 

Bode ende ander, werden ghestelt naer merite van de sake, ende tot taxatie van Leen-mannen,

dient hier voor,  -----------   -----------   -------------   -------------   ------    memorie.

Wanneer Requeste aen Bailliu ende Leen-mannen ghepresenteert werdt, het zy omme 

een Keure te hebben, ofte eenighe andere versoecken, daer appostille op verleent werdt, 

komt den Bailliu ---------- -----------  -------------  -------------  -----------  xviij stuyv.

Leen-mannen elcks,  --------   -----------    ------------    -----------   ------      ix stuyv.  

Secretaris, -------------    -------------   -----------    ----------   -----------   xviij stuyv.

Bode van Leen-mannen insinueren, -----------   ------------   ---------------        ix stuyv.

Yemandt verdaeghvaert zijnde, ter requisitie van den Hooft-officier, om te ghetuygen, 

oft anders yet tot dienste van de Justitie, ende tot voorstande van des Graeflijckheydts recht, 

ende ten gesetten daghe niet en compareert, verbeurt thien ponden, tot ---------    xiij guld.

Ende daer-en-boven is ghehouden tot sijnen eyghen kosten te komen ghetuyghen, nisi causa.

Aldus ghedaen binnen Haerlem den eersten Septembris sesthien hondert twee-en-twintigh (1622).

t'  Oirconde onse Leen-mannen signaturen hier onder ghestelt, ende was onderteyckent 

G. Velserman, Paul. van Beresteyn, &c.

_________________________________________________________________________________

© 2001  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn