Oude observantie, dat alle rechtelijcken kosten, voor al werden gheprefereert.

    Opte hooghe Vyerschare van Kennemer-landt, ghehouden den 18 Martij 1614 binnen Haerlem, is gewesen ende verklaert by mannen van Leen, namentlijck, Herebert Stalpert van der Wielen, P. van der Hoogh, C. van Beeckesteyn, P. van Hoorne, P. Duyst van Voorhout, dat eerst ende voor al vooren van de somme van penninghen, ghekomen van de goederen van Adriaen Adriaensz Schots-man van Groede, ghetogen ende voldaen sullen werden, de rechtelijcke kosten metten aenkleven van dien; midtsgaders de leges van den sequester, waer naer gheprefereert werdt; etc. het welcke nader by de navolgende verklaringhe werdt gheverifieert.

    Ick onder-gheschreven Secretaris van den hooghen Vyerscharen van Kennemer-lant ende Bredenrode, attestere midts desen, by den eedt in het stuck mijns ampts eertijdts gedaen, hoe dat by de Heeren Leen-mannen opte selve Vyerscahren, in alle, soo wel civile als criminele saken, daer de goederen by executie verkocht, ende op de preferentie ghedisputeert werdt, alle de onkosten, voor de Heeren Staten verpondinghen, imposten, bezegheltheden ende anders werden gheprefereert.

    Oorconden desen by my ondertekent op den sesthienden Novembris sesthien hondert ende veerthien (1614), ende was onderteyckent, I. van Beresteyn.

_________________________________________________________________________________

© 2001  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn