Appendix,

Requeste ghepresenteert,

    Aen de Ed. Mog. Heeren, mijne Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt.

    Geven met behoorlijcke reverentie te kennen, Schepenen ende Regeerders van den dorpe van Uitgeest, hoe dat sy Supplianten ende heure Voorsaten in regeeringe van den voorsz Dorpe, hare binnens Dorps lasten ende onkosten, t welck schot en schout genaemt werdt, boven memorie van menschen altijdts, ende van Jaer tot Jaer hebben omme gheslaghen, over alle d Inghesetenen van den selve Dorpe, sonder eenigh onderscheydt, nae proportie van yders reijckdom; ende zijn de selve ommeslaghen oock ghedurighlijck wel ende ten vollen betaelt, sonder dat yemandt hem daer jeghens in t minste heeft gheopposeert.

    Dan schijnt dat eenighe heur-luyder Ingestenen, onder pretert van welboren mannen te zijn, ofte alsulcks ghenaemt te werden, eenighe tijdt geleden hen gheopposeert hebben jeghens de ommeslaghen, ende voldoeninghe van t voorsz Schot ofte Schout; sustinerende daer van ghe-eximeert te moeten werden, als neffens d andere heure mede-buren niet tauxabel zijnde, t welck alsoo in alle manieren is onghesondeert, eerst overmidts hen Supplianten onbekent es, oft de voorseyde Opposanten zijn welboren mannen ofte niet: ten tweede, soo sulcks al bevonden mocht werden, dat de selve en hare Ouders altijdt sonder eenighe wederspracke het voorsz Schot ende Schout tot noch toe hebben voldaen. Ten derden, om dat in alle naest-gheleghen Dorpen, daer eenighe kennelijcke welboren mannen ghevonden werden, t voorseyde Schot over de selve werde omme gheslaghen ende gecollecteert. Ende ten vierden, omme dat eenige van de welboren mannen, in hun Supplianten bedrijf woonende, wetende dat haer Ouders ende sy selfs, altijdt in t voorseyde Schot ghetauxeert zijn gheweest, sonder eenighe swarigheyt t selve noch voldoen, sulcks alles blijckt by de geannexeerde bewijsen. Ende alsoo door de weygeringhe van de voornoemde Opposanten, gheschapen es seer veele onlust in den voorsz Dorpe t ontstaen, die in ghevalle men daer over met de voornoemde Opposanten (onder de welcke eenighe seer onrustighe, twist-gierighe, ende d andere ophitsende bevonden werden) in eenighe ordinaris treyn van proces soude moeten treden, lichtelijck tot meerder swarigheydt ende laste van t selve Dorp souden komen uyt te vallen. Soo hebben sy tot voorkominghe van alle t selve, ende ten eynde t voorsz Dorp, ghelijck voor desen in ruste ende stilligheydt, souden werden gheregeert, nodigh bevonden het te addresseren aen uwe Ed. Mog. ootmoedelijck biddende de selve ghelieve de voornoemde geseyde welboren mannen te ordonneren, dat sy voorts aen, ende gelijck van oudts, t voorsz Schot ofte Schout sullen voldoen. Authoriserende den Supplianten in cas van weygheringhe, t selve te mogen executeren, met parate executie, alles onvermindert t gene sy ter contrarie souden willen sustineren, waer van sy uwe Ed. Mog. berichtinghe sullen moghen doen, ten eynde de Supplianten daer jegens gehoort, by uwe Ed. Mog. ten principalen gestatueert sal mogen werden, soo de selve bevinden sullen te behooren, t Welck doende, etc.

    In margine stondt gheappostilleert:

    De Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, hebben desen gestelt in handen van den Heere President, ende Raden van den Hove Provinciael van Hollant, omme het te kennen geven ende versoeck, in desen wel ende rijpelijck te examineren, ende hare Ed. Groot. Mog. te dienen van haer E. advijse, t welck ghesien, sal hier inne ghedisponeert werden nae behooren. Ghedaen in den Haghe den sevenden September sesthien hondert twee-ende-twintigh (1622)

    Lagher stondt, Ter Ordonnantie van de Staten, ende was onderteyckent C. van der Wolf.

    Noch lager stondt. t Hof al vooren in desen te advijseren, ordonneert dat dese Requeste ghestelt sal werden in handen van de Opposanten, daer inne ghementioneert, omme binnen den tijdt van acht daghen daer jeghens te seggen, t gunt hen-luyden goet duncken sal.

    Actum in den Rade den twaelfden Septembris, anno sesthien hondert twee-en-twintigh (1622), ende was onderteyckent, F. Kriep.

    Noch lager stont. De Staten van Hollandt ende West-Vriesland, gesien het advijs van den President ende Raden van den Hove Provinciael van Hollandt. In wiens handen dese Requeste mette bygaende stucken is ghestelt gheweest, ende op alles ghelet dat in consideratie komt. Verstaen dat de wel-geboren mannen Opposanten, in desen vermelt, vry ende exempt sullen blijven, voor een derdendeel van de contributien, die men de Graven van Hollandt in der tijdt plach te betalen; als Herfst-beden, Boddinghen, Vroon-schulden ende dierghelijcke, ende dat sy-luyden midts dien sullen mogen volstaen, midts daer inne contribuerende naer advenant, van de twee andere derdendeelen. Maer wat aengaet den ommeslagh, die geschiedt ende ghedaen wordt, tot vervallinghe van de kosten ende lasten van t Dorp van Uitgeest, tot vervallinghe van elcks onkosten van Straten, School-meesters, Vroet-vrouwen, Boden, ende andere diergelijcke Dorps lasten, werdende mede onder de namen van het Schot ghecollecteert, daer inne sullen de voorsz Opposanten, gelijck andere Buren ende Inghesetenen, aldaer hare quote ten vollen, ende sonder eenighe exemptie draghen. Ordonneren derhalven hare Groot-Mog. omme alle confusien ende misverstanden te verhoeden, dat de voorsz respective ommeslaghen ten behoeve van Graeflijckheydt ende Dorps onkosten separatim ende apart sullen ghedaen werden.

    Lastende partyen ten weder-zijden hen hier nae te reguleren. Ghedaen in den Haghe den ses-en-twintighsten Septembris sesthien hondert vier-en-twintigh (1624). Lagher stondt, Ter ordonnantie van de Staten, ende was onderteyckent, C.van der Wolf.

_________________________________________________________________________________

2001  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn