Appendix,

Copye,

Octroy van t Arme gelt tot Uitgeest.

    De Ridderschap, Edelen ende Steden van Hollandt ende West-Vrieslandt, representerende de Staten van den selven lande; Doen te weten;

    Alsoo ons vertoont is, by Schepenen ende Regeerders des Dorps Uitgeest, hoe dat sy Supplianten tot subsidie haer-luyder Armen, waren ghenietende van allen Landen, Huysen, Erven, Schepen ende Schuyten, den veertighsten penningh subject zijnde, die verkocht ende vermangelt werden, t zy in publijcque veylinghen, ofte by monde, opte gulden een duyt, ende vermidts haer Supplianten Armen in ghetale soo vermeerderen, dat de inkomsten tot onderhoudt van de selve ghedestineert, nerghens na een mochten strecken, ende sy Supplianten amptshalven, ende van Godts weghen schuldigh zijnde, eenighe bequame middelen te beramen, ten eynde hare arme Ingesetenen mochten werden gealimenteert, hadden sy Supplianten geoordeelt, dat den wijnkoop van de goederen, den veertighsten penningh subject zijnde, die in openbare opveylinghen binnen haer voorsz Dorp verkocht werden (bedraghende opte gulden een oortjen) by den Drinckers seer onnuttelijck werde verteert, beter ende Goddelijcker soude zijn, dat men d een helft van de selve wijnkoop, bekeerde tot onderhoudt van den voornoemde Armen; te meer, alsoo sy Supplianten bericht waren, dat op eenighe plaetsen, bij wijnkoopen in de veylinghen waren komen te cesseren, ende den Armen ofte arme Weesen waren toe-gevoeght: ende keerden derhalven sy Supplianten haer tot ons, ootmoedelijck versoeckende, dat het ons gheliefde hen Supplianten te authoriseren, omme d een helft van de voorsz wijnkoop, die van alle verkochte goederen, den veertighsten penning subject zijnde, tot noch toe by den Drinckaert was ghenoten, van nu voortaen te moghen collecteren ende genieten, tot subsidie van haer-luyder Armen.

    Soo ist, dat wy de sake ende t versoeck voorsz, overghemerckt hebbende, ende geneghen wesende ter bede van de Supplianten, uyt onse rechte wetenschap, souveraine macht ende authoriteyt geconsenteert, gheaccordeert ende geoctroyeert hebben, concenteren, accorderen ende octroyeren midts desen, dat sy-luyden ten behoeve van haer-luyder Armen boven den eenen duyt, tot nochte by haer ten behoeve voorsz ghenoten, van de verkoopinghe van alle Landen, Huysen, Erven, Schepen ende Schuyten, den veertighsten penningh subject zijnde, van nu voorts aen sullen moghen collecteren ende ghenieten, noch eenen duyt van het oortjen uyt den wijnkoop, tot noch toe by de Drinckers op soodanighen gheconsumeert, ende dat van alle soodanighe goederen, de welcke den veertighsten penningh subject zijnde, binnen den Dorpe van Uitgeest, in t openbaer sullen werden verkocht, midts dat de penninghen daer van te procederen, tot ghenen anderen eynden sullen werden gebruyckt, ende dat de Supplianten daer van ghehouden sullen zijn, t elcken Jare te doen behoorlijcke rekeninghe, bewijs ende reliqua, aen onse Gecommitteerde Raden in West-Vrieslandt ende den Noorder-quartiere.

    Ende ten eynde de Supplianten, desen onsen concente, accoorde ende octroye moghen ghenieten, als naer behooren. Lasten wy allen ende eenen yeghelijcken desen aengaende, datse den Supplianten van den inhouden deser, doen, laten ende ghedoghen, rustelijck, vredelijck ende volkomentlijck ghebruycken ende genieten, cesserende alle belet ende wedersegghen ter contrarie.

    Ghegheven in den Haghe, onder onsen grooten Zeghele hier aen doen hanghen opten neghenthienden December, in t Jaer ons Heeren ende Salighmakers duysent seshondert seven-en-veertigh (1647). I. Cats Vt. Was bezeghelt met het groot zeghel van Hollandt in rooden Wasse, hanghende aen eenen dobbelden francijnen staerte. Opte Plijcke stondt, Ter Ordonnantie van de Staten, ende was onderteyckent, Herb. van Beaumont.

 _________________________________________________________________________________

2001  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn