Appendix,

Copye,

Octroy van de Vroedtschappen tot Uitgeest.

    De Ridderschap, Edelen ende Steden van Hollandt ende West-Vrieslandt, representerende de Staten van den selven lande; Doen te weten:

    Alsoo ons vertoont is, by de Schepenen ende Regeerders van den Dorpe van Uitgeest, hoe dat sy Supplianten in de maent van Januarij des Jaers sesthien hondert seven-en-veertigh (1647), aen ons hadde ghepresenteert ghehadt, Requeste, waer inne sy Supplianten te kennen gaven, hoe dat de politijckque regeeringe, binnen haren Dorpe soo ordentlijck niet en gingh, als wel behoorde: alsoo de selve regeeringhe bestonde in convocatie van eenighe geburen, ende dat sy Supplianten daeromme nodigh geacht hadden, tot voorkominghe van confusie, te maken een corpus ofte Vroedtschappe, daer van de policye, in toe-komende soude werden gheadministreert, ende tot dien eynde gheconcipieert hadden, sekere Keuren, met versoeck, dat het ons geliefde de selve, in alle poincten ende deelen te approberen, bevestighen ende aggreeren, met last aen een yder Inghesetenen, sich daer naerpunctuclijck te reguleren; waer op gevolgh was onse Appostille, van date den vier-en-twintighsten der voorlede Maent Januarij, daer by de selve Requeste ghestelt werden in de handen van de Heeren van de Rekeninge des Graeflijckheyts van Hollandt, omme de selve te examineren, ende ons te dienen van onderrichtinghe ende advijs; in ghevolghe van de selve Appostille, hebben die van de rekeninghe des Graeflijckheydts van Hollandt, haer opte regeeringhe in den selven Dorpe Uitgeest, midtsgaders de naest-gheleghen Dorpen gheinformeert, ende op den tweeden Augusti anno voorsz, gheformeert haer advijs. Waer by verhaelt werde, dat het seer vreemt soude zijn, dat by ons soodanighen Vroedtschap als versocht werde, bestaende voor een derde, uyt ledematen van de Roomsche ghesintheydt, souden werden geauthoriseert, ende dat midts dien de regeeringhe, van den Dorpe van Uitgeest, soo die aldaer tot noch toe was gheweest, neffens andere Dorpen souden werden ghelaten, gelijck de selve nu is, ten ware het ons goet duncken mochte, omme de redenen in der Supplianten Requeste genarreert, eenighe veranderinghe in de regeeringhe van t voorsz Dorp te doen. In welcken ghevalle naer haer oordeel aldaer ghe-erigeert behoorde te worden, een Vroedtschap van vijfthien Persoonen, wesende van de ghequalificeerste, eerbare ende vroedtste Buren ende Inghesetenen van den voorsz Dorpe, die professie doen van de ware Christelijcke Ghereformeerde Religie, ofte ten minsten liefhebbers ende toestanders van de selve; alles breeder in t voorsz advijs verhaelt, ende dat t voorsz advijs advijs op den vijfthienden der voorsz maent Augusti by ons gheopent zijnde, was by de Heeren Ghedeputeerde der Stadt Alckmaer, versocht copeye van de Requeste mette by-ghevoeghde stucken, ende t advijs omme de consideratien der selver principalen daer op ghehoort, vorder by ons ghedisponeert te worden nae behooren, ende sy Supplianten vertrouwende dat de Heeren van Alckmaer, teghens t versoeck van de Supplianten, omme te bekomen een Vroedtschappe in conformite, soo als t voorsz advijs was legghende, ghene redenen soude hebben, ende sy Supplianten met soodanighen Vroedtschappe, soude nemen contentement. Soo keerden sy Supplianten haer ander mael tot ons, ootmoedelijck versoeckende, dat het ons gheliefde hen Supplianten te authoriseren, omme selfs een Vroedtschappe te moghen erigeren, ghelijck ende in der voeghen als in t voorsz advijs was gheinsereert, ende hen daer van te doen depescheren acten in forma.

    Soo ist, dat wy de sake ende t versoeck voorsz, over ghemerckt hebbende, ende gheneghen wesende ter bede van de Supplianten, al voorens ghesien de berichtinghe ende advijs van de meesters van de Rekeninge des Graeflijckheyts van onsen lande van Hollandt ende West-Vrieslandt, uyt onse rechte wetenschap, souveraine macht ende authoriteyt, de Supplianten gheconsenteert, gheoctroyeert ende gheauthoriseert hebben; consenteren, octroyeren ende authoriseren de selve midts desen, dat sy-luyden sullen moghen erigeren, stellen ende eligeren, eene Vroedtschap van vijfthien Persoonen, alle wesende van de gequalificeertste, eerbare ende vroedtste Buren ende Inghesetenen van den voorsz Dorpe, die professie doen van de ware Christelijcke Ghereformeerde Religie, ofte ten minsten liefhebbers ende toestanders van de selve, de welcke gehouden sullen wesen aen den Schout van den selven Dorpe, te doen den behoorlijcken eedt.

    Authoriserende voorts den selven Schout, Schepenen ende Vroedtschappen, alle Jaren te kiesen, uyt het voorsz ghetal van Vroedtschappen, oft andere Buren ghequalificeert als vooren, twee Waerschappen, de welcke neffens hen-luyden Schout, Schepenen ende Vroedtschappen, alle Dorps saecken sullen helpen regeeren ende administreren, ende daer op oock doen den behoorlijcken eedt aen den Schout als vooren, van welcken alle Jaren een af-gaen, ende een ander in des selfs plaetse ghekozen sal worden. Gevende den selven Waerschappen volkomen macht ende authoriteyt, omme den Schout, Schepenen ende Vroedtschappen te convoceren; ende ordonnerende wijders, dat de op-gemelte Vroetschap, niet sal wesen permanent, ofte ad vitam: maer dat alle Jaren een derde part, van de selve sal werden verandert, ende wederom een ander derde part, ghequalificeert als vooren, in de afgaende plaetsen sal werden ghecommitteert, midts dat die genen, die twee Jaren vry sullen zijn gheweest, tot het selve ampt wederom sullen moghen werden in-ghekozen, blijvende voorts het nomineren ende eligeren van Schepenen, midtsgaders het stellen van Heylige Geest-meesteren, Arme-vooghden ofte anderen, soo het selve tot noch toe is ghepractiseert.

    Ende ten eynde de Supplianten desen onsen consente, octroye ende authorisatie moghen genieten, als nae behooren, sullen de Supplianten desen ter kamere van onse Rekeninge presenteren, om aldaer ghevisiteert ende gheinterineert zijnde, behoorlijck te werden gheregistreert.

    t Welck ghedaen, lasten wy ende ordonneren den Schout van Uitgeest, die als nu is, ofte den ghenen, die t selve Schout-ampt hier naer bedienen sal, ende allen anderen, die desen aengaen sal mogen, hen hier naer te reguleren, ende den Supplianten t effect van desen onsen consente, octroye ende authorisatie, doen, laten ende ghedoghen, rustelijck ende vredelijck genieten ende ghebruycken, cesserende alle hinder ende belet ter contrarie.

    Gegeven in den Haghe, onder onsen grooten Zeghele hier aen gehangen op den derthienden Maert, in t Jaer ons Heeren ende Salighmakers duysent ses hondert acht-en-veertig (1648).

    Ende was geparaphreert I. Cats Vt. Opte Plijque stondt, Ter Ordonnantie van de Staten, ende was onderteyckent Herb. van Baumont.

    Opte rugghe stondt, Nae dat dese opene brieven van Consent, Octroy ende Authorisatie, ten Burele van de Kamere van de Rekeninghe des Graeflijckheyts van Hollandt in den Haghe, waren ghepresenteert, gelesen ende geexamineert, soo zijn de selve, naer hare forme ende inhouden aldaer geinterineert ende geregistreert in t vierde Rr mette roode Leeuwe, beginnende metten jare sesthien hondert drie-en-veertigh, staende aldaer Folio acht-en-tseventigh verso & ultra.

    Ghedaen ten Burele voorsz den negenden Julij anno 1648. Onder stont my jegenwoordigh, ende was gheteyckent, C. Camerlingh.

_________________________________________________________________________________

2001  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn