Appendix,

Requeste ghepresenteert,

    Aen de Edele Mog. Heeren, de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt.

    Vertoonen met behoorlijcke reverentie, den Ed. Wel-gheboren Heere Nicolaes de Renesse, des Barons van Elderen ende Mansuy, Vry-Heere van Assendelft, Baron van Haerlem, Heer van Dosmaer, van der Aa, Beverwijck, Eemskerck, Castricum, etc, midtsgaders den Schepenen ende Regeerders tot Eemskerck, hoe dat door de groote dierte ende kleyne winste, haer-luyder Armen binnen de Jurisdictie van Eemskerck, in soo grooten ghetale vermeerderen, dat de goederen daer toe behoorende, tot onderhoudt van dien nerghens nae mogen strecken. 

    Ende alsoo verscheyden plaetsen, namentlijck, Uitgeest, Crommenye, etc. voor haer-luyder Armen zijn ghemetende van de gulden een duyt, van alle de onroerende goederen, den veertighsten penningh subject zijnde, soo menighmael die verkocht ofte vermanghelt werden: derhalven so keeren sy Supplianten haer tot uwer Ed. Mog. ootmoedelijck biddende ende versoeckende, dat u Ed. Mog. gelieve by Marginele appostille te consenteren, dat de voornoemde Supplianten voor haer-luyder Armen sullen moghen ghenieten, op yder gulden een duyt, van alle de goederen den veertighsten penning subject zijnde (binnen de voorsz. Jurisdictie gheleghen) soo dickwils ende menighmael die verkocht ofte vermanghelt sullen werden, t zy t openbaer ofte by monde; ofte anders, dat geschapen es, dat haer-luyder Armen van armoede ende ellende moeten vergaen. Dat doende, etc. 

In Margine stont geappostilleert: 

    De Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, dewijle dit versoeck is in faveur van den Armen, hebben de Supplianten gheaccordeeert, gheconsenteert ende gheoctroyeert, accorderen, consenteren ende octroyeren, de selve by desen, dat sy van nu voortaen, ten behoeve van hen-luyden Armen, sullen moghen ghenieten op ydere gulden een duyt, van alle de goederen in hare Jurisdictie gheleghen, die den veertighsten penningh subject zijn, soo dickwils ende menighmael die verkocht ofte vermanghelt werden, t zy in t openbaer ofte by monde. Latende eenen yder die desen soude mogen aengaen, hem hier naer te reguleren. 

Ghedaen in den Daghe den elfden elfden Decembris anno sesthien hondert vier-en-dertigh. (11-12-1634) 

Lagher stondt, Ter Ordonnantie van de Staten, ende was onderteyckent, C. van der Wolf.

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn