Inhoudsopgave Kennemer Hantvesten.

 *   *   *

Het eerste Deel, blz. 1 t/m 67:

Generale Privilegien ende Hantvesten.

Vanden Lande van Kennemer-landt, ende Kennemervolgh, soo als die, den selven Lande by den Graven en Gravinnen van Hollant, vervolgens in 't gemeen zijn gegeven.

*   *   *

Het tweede Deel, blz. 68 t/m 178:

Particuliere Privilegien ende Octroyen.

Het Tweede Deel, Vervatende Die particuliere Privilegien, Hantvesten, ende Octroyen, den tegenwoordigen Kennemer-Dorpen, na hare ordre in 't bysonder, soo by den Graven van Hollandt, als by de Ed. Groot-Mog. Heeren Staten van den selven Lande verleent ende ghegheven. Ende alsoo Aeckersloot van alle oude tijden 't Hooft-dorp van Kennemerlant is geweest, wert hier den aenvangh met rechte daer van genomen.

*   *   *

Het derde Deel, blz. 179 t/m 267:

Rechten, Costumen ende Ordonnantien

Inhoudende, Die Rechten, Costumen ende Usantien, voor de lage Vyerscharen van Kennemerlandt gebruyclijcke. Noch onderscheydelijcke vertooninghe wat Kennemer-dorpen ende Gehuchten altijdt in hooge ende laghe Jurisdictie de Graeflijckheydt subject zijn gheweest, ofte door af-lossinghe ofte versterf-recht wederomme onder de ghemelte Graeflickheydt zijn ghebracht: Midtsgaders, welcke nu ter tijdt by, ofte van weghen Ambachts-heeren werden gheregeert; ende waer toe de selve uyt krachte van hare verlyinge zijn gerechtight, in alle boeten, breucken ende confiscatien in haren Ambachts-heerlickheden vallende.

 

*   *   *

Het vierde Deel, blz 268 t/m 383:

Recht, Usantie, Stijle ende Reglement

Comprehenderene, d' Overleden Bailliuwen van Kennemerlandt, zedert den Jare 1246, des selfs Recht ende Gherechtigheden, bevestight met verscheyden Munimenten ende Verklaringhen, Accoorden David Coltermans, Reglement op t nomineren ende stellen der jaerlijcksche Rechteren, ende laetstelick waer nae de selve de kosten voor haer ghevallen, ghewoonlijck zijn te tauxeren. 

 

Verklarende woordenlijst

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn